Brandon & Kymberli 6-16-18Casey & Jake 8-26-18Cassie & Eli 6-23-18Charlie & Ian 11-13-18Cheryl & Seth 8-4-18Courtney & Brandon 8-18-18Erin & Andrew 6-9-18Janae & Turner 9-6-18Lisa & Monika 10-20-18Nikki & Mindy 8-24-18